Skip to main content

Lisensbetingelser for Nynorskoversetteren

1 Programvaren

 • 1.1
  Nynorskoversetteren er en programvare i form av en utvidelse til nettleseren Google Chrome som gjør det mulig med automatisk oversettelse fra bokmål til nynorsk («Programvaren»).
 • 1.2
  Nynorskoversetteren inkluderer også et API integrert mot andre utvalgte tjenester. Totaltekst AS beslutter til enhver tid hvilke slike andre tjenester som Nynorskoversetteren skal integreres mot.

2 Lisens til å benytte Programvaren

 • 2.1
  Disse lisensbetingelsene inngår som en del av avtalen inngått mellom Totaltekst AS («Totaltekst») og en fysisk eller juridisk person («Kunden») som gir Kunden rett til å bruke Programvaren og API-ene. Avtalen består for øvrig av en lisensavtale signert av partene på lisens til Programvaren, som angir avtalt vederlag samt eventuelle særlige betingelser som er avtalt mellom Totaltekst og Kunden. Ved motstrid mellom lisensavtalen og disse lisensbetingelsene vil lisensavtalen gå foran.
 • 2.2
  Totaltekst gir Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å benytte Programvaren i overensstemmelse med vilkårene i avtalen.
 • 2.3
  Kunden gis lisens til å benytte Programvaren til de formål og i det omfang som er avtalt mellom Totaltekst og Kunden. Med mindre noe annet er avtalt, gjelder lisensen kun for bruk internt i Kundens virksomhet, og Kunden kan således ikke gjøre Programvaren tilgjengelig for andre enn Kundens egne ansatte, eller tilby oversettelsestjenester til tredjepart ved bruk av Programvaren.

3 Varighet og oppsigelse

 • 3.1
  Med mindre noe annet er avtalt, gjelder lisensen fra datoen lisensavtalen er signert.
 • 3.2
  Avtalen gjelder for en innledende minsteperiode på 12 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at avtalen ble inngått. Lisensen vil deretter fortsette å gjelde inntil den sies opp av en av partene med minimum tre måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden vil løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelse blir gitt. Avtalen kan tidligst opphøre dagen etter utløpet av minsteperioden.

4 Installasjon

 • 4.1
  Programvaren vil gjøres tilgjengelig for nedlasting av Kunden umiddelbart etter inngåelse av denne avtalen. Kunden er selv ansvarlig for å installere utvidelsen som utgjør Programvaren i nettleseren Google Chrome. Kunden er også ansvarlig for nedlasting og installering av nye versjoner av Programvaren som Totaltekst gjør tilgjengelig på et senere tidspunkt.
 • 4.2
  Kunden er ansvarlig for å foreta integrasjon av Nynorskoversetteren mot andre tjenester som støttes av API-et.
 • 4.3
  Totaltekst vil etter nærmere avtale med Kunden og mot betaling av vederlag for tilleggstjenester kunne bistå Kunden med gjennomføring av installasjon og integrasjon som angitt over.

5 Endringer

 • 5.1
  Totaltekst forbeholder seg retten til å gjøre oppdateringer, forbedringer, erstatninger, endringer og tillegg til enhver del av Programvaren forutsatt at funksjonaliteten og ytelsen til Programvaren ikke blir vesentlig endret til Kundens ulempe som følge av dette. Alle fremtidige versjoner av Programvaren vil være underlagt denne avtalen.
 • 5.2
  Kunden forplikter seg til å laste ned og installere nye versjoner av Programvaren innen rimelig tid etter at Totaltekst har gjort slike versjoner tilgjengelige for Kunden. Når Totaltekst gjør en ny versjon av Programvaren tilgjengelig for Kunden, bortfaller samtidig Totalteksts plikt til å yte support for tidligere versjoner.

6 Support og kundestøtte

 • 6.1
  Supporthenvendelser registrert gjennom Totalteksts supportsystem skal besvares innen 4 timer på hverdager i tidsrommet mandag–fredag klokken 8.30–16.30. Mottak og svar på slike supporthenvendelser er inkludert i det løpende lisensvederlaget.
 • 6.2
  Kundestøtte ut over dette, så som bistand til installasjon eller annen bistand, leveres etter nærmere avtale mellom partene. Slik bistand er tilleggstjenester som betales av Kunden på bakgrunn av medgått tid.

7 Pris og betaling

 • 7.1
  Lisensvederlaget er angitt i lisensavtalen.
 • 7.2
  Lisensvederlaget kan ikke endres av Totaltekst AS i minsteperioden. Etter minsteperioden kan lisensvederlaget fritt endres av Totaltekst AS. Endringer i lisensvederlaget skal kommuniseres skriftlig til Kunden og kan tidligst tre i kraft tre måneder etter at slik melding er gitt, regnet fra den 1. i måneden etter at melding om prisendring er gitt.
 • 7.3
  Alle priser angitt i avtalen og lisensavtalen er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Kunden skal betale merverdiavgift i tillegg til oppgitte priser, i den utstrekning det påløper mva. etter gjeldende mva.-lovgivning.
 • 7.4
  Ved forsinket betaling av vederlag påløper forsinkelsesrente etter Lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.1976 nr. 100.
 • 7.5
  Lisenskostnaden faktureres forskuddsvis for ett kvartal om gangen. Kostnad for bruk (forbrukskostnad) faktureres etterskuddsvis hvert kvartal.

8 Rettigheter til programvaren

 • 8.1
  Opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til Nynorskoversetteren og Programvaren tilhører Totaltekst AS eller Totaltekst AS' samarbeidspartnere.
 • 8.2
  Kunden får ikke noe eierskap eller noen rettigheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter i Nynorskoversetteren eller Programvaren, ut over den begrensede bruksretten som er beskrevet i avtalen.
 • 8.3
  Kunden kan fremstille eksemplar av Programvaren i det omfang som er nødvendig for at Kunden skal kunne bruke Programvaren som avtalt. For øvrig kan ikke Kunden fremstille eksemplarer av Programvaren eller gjøre Programvaren tilgjengelig for andre enn Kundens egne ansatte.

9 Lisensgivers garantier

 • 9.1
  Totaltekst garanterer å ha tilstrekkelige rettigheter til å gi Kunden lisens til Programvaren i henhold til vilkårene i avtalen.
 • 9.2
  Totaltekst garanterer tilgjengelighet på Programvaren på minimum 99 % målt 24/7/365. Totaltekst AS er ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet som skyldes Kundens utstyr eller andre forhold utenfor Totaltekst AS' kontroll.
 • 9.3
  Totaltekst garanterer ikke at Programvaren vil virke uten feil. Totaltekst garanterer heller ikke for resultatet av bruk av Programvaren, verken språklig eller formateringsmessig. Kunden må alltid gå igjennom resultatet av oversettelsen for å kontrollere at oversettelsen er korrekt.

10 Erstatning

 • 10.1
  Partenes erstatningsansvar for mislighold av denne avtalen er begrenset til dokumentert, direkte tap som er forårsaket av misligholdet.
 • 10.2
  Partenes totale erstatningsansvar under avtalen i løpet av en tolvmånedersperiode er oppad begrenset til et beløp som tilsvarer vederlaget som er betalt av Kunden eks. mva. i samme tolvmånedersperiode.
 • 10.3
  Partene skal ikke ha ansvar for indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt fortjeneste, produksjonsstans, tap av kundeforhold eller «goodwill».
 • 10.4
  Erstatningsbegrensningene over gjelder ikke for tap forårsaket av forsettlig eller grovt uaktsomt mislighold. Erstatningsbegrensningene gjelder heller ikke for krav som følge av Totaltekst AS' brudd på garanti etter pkt. 9.1 eller for Kundens brudd på pkt. 8.3.

11 Heving

 • 11.1
  Avtalen kan heves med umiddelbar virkning ved skriftlig meddelelse:
  a) av Totaltekst AS dersom Kunden unnlater å betale en forfalt betaling i henhold til denne avtalen og betalingen heller ikke er betalt innen 30 dager etter at Totaltekst har sendt skriftlig betalingsoppfordring til Kunden;
  b) av begge parter dersom den andre parten er i vesentlig mislighold av sine forpliktelser under denne avtalen og ikke retter misligholdet i løpet av en periode på 30 dager etter å ha mottatt skriftlig melding om misligholdet fra den andre parten;
  c) av begge parter dersom den andre parten blir gjenstand for gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.
 • 11.2
  Heving av avtalen i henhold til denne bestemmelsen vil ikke begrense noen av partenes øvrige rettigheter eller beføyelser som følge av mislighold i henhold til Lisensen eller gjeldende lov og vil ikke påvirke noen av partenes opparbeidede rettigheter eller forpliktelser på hevingstidspunktet.

12 Endringer i lisensbetingelsene

 • 12.1
  Totaltekst kan endre lisensbetingelsene for Programvaren ved å publisere nye lisensbetingelser på sin nettside.
 • 12.2
  Mindre endringer i lisensbetingelsene vil være bindende for Kunden 30 dager etter at de nye lisensbetingelsene er publisert.
 • 12.3
  Dersom Totaltekst AS foretar større endringer i lisensbetingelsene, vil Totaltekst varsle Kunden skriftlig om endringene. Kunden kan i et slikt tilfelle velge å si opp lisensen innen 30 dager etter å ha mottatt varselet. Dersom Kunden ikke sier opp lisensen, vil de nye lisensbetingelsene være bindende for Kunden etter utløpet av 30-dagersfristen.

13 Lovvalg og verneting

 • 13.1
  Tvister som oppstår i tilknytning til avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov, og søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet skal tvisten avgjøres av alminnelige norske domstoler med domsmyndighet i Oslo, Norge.

Vil du ha språktips fra oss? Meld deg på nyhetsbrevet!